Úvod Deutsch/german English Jihočeský kraj
Rámec rozvoje organizace ……………

PROJEKT ROZVOJE

HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

2010-2013 - JIHOČESKÉ ASTRONOMICKÉ CENTRUM

 

v rámci OP VaVpI 

 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,

prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV,

oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV

 

Číslo výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

 

Hlavním cílem této výzvy je podpořit vznik Center popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, dle rozsahu a dosahu buď jako „větší“ Science Learning centre nebo „menší“  Návštěvnické centrum. Centrem popularizace, propagace a medializace vědy a techniky se v rámci dané výzvy rozumí zábavně naučné centrum, které nenucenou populární formou a prostřednictvím přístrojů, zařízení, interaktivních pomůcek, exponátů a dalších prvků nabízí výuku a možnost hlubšího porozumění podstaty fyzikálních a přírodních jevů. Centrum popularizace je tvořeno prostorem (expozicí), kde jsou umístěny přístroje, zařízení, pomůcky, exponáty a další prvky, zaměřené na příslušný jev a které jsou v maximálně možné míře názorné, interaktivní (tzn. umožňující zapojení návštěvníka do jejich fungování), atraktivní (tzn. demonstrující příslušný jev zajímavou formou) a edukativní (tzn. umožňující pochopení demonstrovaného jevu včetně jeho příčin a důsledků). Nejvýznamnější cílovou skupinou centra popularizace jsou děti a mládež (organizovaná i individuální). Dále pak rodiny s dětmi, rodiče, široká veřejnost.

 

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, jak svou dosavadní činností tak navrženým projektem svého rozšíření přesně splňuje cíle této výzvy – vytvoření Astronomického návštěvnického centra Jižních Čech s přesahem do dalších regionů.

 

Činnost Hvězdárny  a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti (dále HaP) je specifickým a velmi přínosným propojením činností kulturních, výchovně vzdělávacích a výzkumných. Seznamujeme širokou veřejnost s poznatky v oboru astronomie a příbuzných přírodních věd, provozujeme mimoškolní vzdělávání dětí, mládeže i dospělých a provádíme vědecko-výzkumnou činnost v astronomii. HaP je jediným profesionálním astronomickým pracovištěm v Jihočeském kraji, s přesahem do dalších regionů až celé ČR, a s dosahem mezinárodním v rámci výzkumu planetek a komet. Jako jediná v Jihočeském kraji se HaP věnuje popularizaci přírodních věd v tak širokém rozsahu a přístupné a zároveň formě. Průměrná roční návštěvnost in-situ je cc. 25.000 osob na 1200 akcích. Cc. 70 procent našich návštěvníků tvoří organizované exkurze dětí a mládeže, nadto mezi návštěvníky z řad veřejnosti tvoří neopominutelný podíl rodiny s dětmi.

Další desetitisíce „virtuálních“ návštěvníků ročně získáváme prostřednictvím internetu - čtou naše dva e-ziny a využívají naše interaktivní on-line služby a hry, a dalších mnoho tisíc zájemců o astronomii zasahuje naše spolupráce s médii. 

 

Cíl na roky 2010 – 2013 :

Hlavním cílem pro roky 2010-2013 je modernizace českobudějovické Hvězdárny a planetária – vytvoření multimediálního interaktivního astrofyzikálního návštěvnického centra, které bude odpovídat moderním požadavkům prezentace astronomie a příbuzných přírodních věd pro širokou veřejnost, školy všech stupňů, handicapované děti a mládež, seniory. Výsledkem musí být kvalitní přínosné informace v přitažlivé atraktivní podobě pro široké spektrum návštěvníků.

 

Projekt zahrnuje:

 

  • doplnění stávajícího opto-mechanického přístroje planetária z roku 1971 o celooblohovou (full-dome) datovou projekci na kopuli sálu planetária systémem několika projektorů (včetně příslušného HW a SW a několika na klíč připravených pořadů), to umožní promítat v kruhovém sále nejen samotnou hvězdnou oblohu, ale propojit její předvedení se specializovanými navazujícími full-dome filmovými sekvencemi. Související úpravy sálu planetária a výměna křesel.

 

  • 3D projekce v kinosále  včetně příslušného HW a SW a několika na klíč připravených pořadů. Naváže na rozsáhlou rekonstrukci kinosálu a výstavní haly provedené v roce 2009 včetně projekční techniky 2D full HD a 7v1 ozvučení kinosálu. Doplní stávající stav o nové přístupy k edukační činnosti organizace a umožní zprostředkovat vnímaní reality kosmu.

 

·        výstavní hala pro astronomické a další přírodovědné výstavy s unikátními 3D exponáty a doprovodnými programy – např. meteority, vltavíny, modely těles sluneční soustavy, modely kosmické techniky včetně interaktivních exponátů v interiéru, využití vztahu přírodních věd a umění (Beauty of Science krása v astronomických a mikroskopových snímcích, inspirace vesmírem atd.) jako spojení exaktní vědy a emotivního zážitku i s využitím unikátního archivu astronomických negativů pořízených na Kleti i moderních technologií (digitální expozice atd.)

 

·        exteriérová expozice = využití zahrady hvězdárny pro interaktivní exponáty např. různé typy slunečních hodin (pozemní, nástěnné) jako názorný astronomický přístroj, modely těles sluneční soustavy. Úprava fasády budovy HaP pro velké nástěnné sluneční hodiny. a úprava zahrady pro  pozorování s přenosnými dalekohledy.

 

·        astroplot“ jako graf a exponát,

 

·        využít synergický efekt orientace výzkumného programu HaP na Observatoři Kleť na tělesa sluneční soustavy zejména planetky a komety včetně blízkozemních asteroidů (Near Earth Objects) a působit zároveň jako české NEO Outreach Center (informační centrum) pro veřejnost i média včetně spolupráce s partnerskými subjekty doma i v zahraničí (IAU, NASA NEO Office, Planetary Society, MPC, CBAT, Spaceguard Foundation, ESO, ESA, ASE, B612 Foundation, SHaP, Česká kosmická kancelář, atd.). Prezentovat též důležitost moderní techniky i kvalitního přírodního prostředí pro astronomický výzkum.

 

  • Rozšíření propagace včetně povinné propagace projektu + billboardy, polepy autobusů MHD atd..

 

  •  Rozšíření využití internetu (web, facebook, e-ziny,)

 

 

Předpokládaný harmonogram roky 2011-2013, zahájení duben 2011, dokončení prosinec 2013.

 

Etapy :

2010/11  - přípravná fáze, zpracování podkladů a projektů, administrace žádosti

2011 –  3D projekce v kinosále, astroplot, exteriérová expozice - zahrada HaP

2012 –  instalace full-dome datové projekce v sále planetária

2013 –  interiérová expozice v budově HaP

 

Ostatní – tj. rozšíření využití internetových „expozic“, propagace, NEO outreach center průběžně 2011-2013.

 

Naplňování specifických cílů výzvy 1.3 OP VaVpI  projektem Jihočeského astronomického centra Hvězdárny a planetária České Budějovice-Kleť:

 

Máme rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti ve zpřístupňování problematiky astronomického výzkumu a příbuzných přírodovědných oborů (vědy o Zemi, geologie, meteorologie, další obory fyziky) co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, a to zejména dětem a mládeži. Populární a zajímavé formy této popularizace neustále proměňujeme, zdokonalujeme, modernizujeme a přizpůsobujeme mentalitě současných dětí a mládeže.

 

Dlouhodobě spolupracujeme se školami všech stupňů a typů v jihočeském regionu, v případě SŠ a zejména VŠ studentů i s dalšími regiony. Zvlášť pracujeme s teenagery/studenty s hlubším zájmem o obor astronomie, což výsledně podněcuje jejich zájem o přírodní a technické obory, jejich studium a následně i kariéru ve vědě a výzkumu.

 

Základem pro posílení a zintenzívnění spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými organizacemi  v ČR  je v našem případě specifické spojení popularizačního a edukačního a kulturního centra tj. Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích s výzkumným astronomickým pracovištěm tj. Observatoří Kleť, čímž je přímo, vhodně a přínosně zajištěna vazba popularizačního a edukačního týmu na odborné kapacity pro kvalifikovanou formu popularizace vědeckých poznatků.  Prostřednictvím tohoto spojení je zajištěna vazba na další výzkumná pracoviště v ČR i zahraničí.

 

Spolupracujeme s obdobnými existujícími centry popularizace v ČR i v zahraničí (zejména hvězdárny a planetária včetně připravovaného Přírodovědného exploratoria v Brně) a připravujeme spolupráci s obdobnými centry vznikajícími (Centrum pro spolupráci s ESA atd.).

 

Realizace projektu „Jihočeského astronomického centra“ by ještě zvýšila atraktivitu nynější Hvězdárny a planetária České Budějovice-Kleť pro potenciální zájemce o vědu a techniku, a tím by posílila pozitivní dopady na rozvoj jihočeského regionu jako regionu s unikátním přírodním a kulturním dědictvím a zároveň regionu s kvalitní vzdělávací a vědeckou infrastrukturou, známou v ČR i v zahraničí.

                                                             

© 1996-2018, HaP České Budějovice-Kleť, designed by eMKey s.r.o.  ( 112 ) 
05.07.2010 08:17:19 GMT